เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท รักษาความปลอดภัย ซีซีพี จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีซีพี จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉัตรชัย ซิเคียวริตี้ การ์ด เมื่อ พ.ศ.2546 ดำเนินการจดทะเบียนเป็น บริษัท ซี.ซี.พี.ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด และ พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีซีพี จำกัด เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

เพื่อประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น ทางบริษัท ได้รับการอนุญาตเป็น สถานฝึกอบรม ในนาม สถานฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ซีซีพี เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทีมงานประกอบด้วย

1.พ.ต.ท.ฉัตรชัย   พวงวิกสิตรัตน์     ประธานที่ปรึกษา
2.น.ส.สุภาพร  พวงวิกสิตรัตน์    กรรมการผู้จัดการ
3.พ.ต.ท.สุรสิทธิ์  หวังดี    ที่ปรึกษา
4.นายนันทวัฒน์  โสปัญหริ    ผู้จัดการทั่วไป
5.ร.ต.ท.ธนิสร  ทัดช่อม่วง    ครูฝึกอบรม
6.ร.ต.ต.กิตตินันตร์  จุลศร    ปฏิบัติการสายตรวจพิเศษ

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีซีพี จำกัด เปิดดําเนินธุรกิจในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย และเชี่ยวชาญด้านการบริหารบุคลากร ทําให้มั่นใจในศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่จะพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของท่าน มรรยาทในด้านการบริการ การประชาสัมพันธ์ การแนะนําสําหรับผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน รวมถึงการตรวจค้นสิ่งของ บุคคล หรือยานพาหนะด้วยความสุภาพทั้งด้านวาจาและกริยาที่แสดงออก ณ.ปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย แก่หน่วยงานต่าง ๆบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯของท่านมากกว่า 50 หน่วยงานทําให้บริษัทฯมั่นใจอย่างสูงสุดที่จะบริหารความปลอดภัย และควบคุม รปภ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือรับรองบริษัท มีดังนี้คือ
1.หนังสือรับรองฝึกอบรม

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่

ต้อนรับและอํานวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อเพื่อสร้างความประทับใจ และเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร

1. การปฏิบัติหน้าที่ ประตูเข้า-ออก

 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อเพื่อสร้างความประทับใจ และเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร (ด้วยจิตสำนึกในการให้บริการ)
 • ควบคุมการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง
 • สอบถาม แลกบัตรบุคคล/ยานพาหนะ บันทึก (สอบถามติดต่อใคร เรื่องใด จากนั้นให้ประสานงานสอบถาม
 • ติดต่อสอบถามและขออนุญาตบุคคลที่แจ้งว่าจะมาติดต่อ จะอนุญาตให้เข้าไปติดต่อหรือไม่

2. การดูแลความเรียบร้อยทั่วไป

 • เฝ้าระวังภัยต่างๆอย่างรัดกุม
 • เข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ
 • สอบถามหรือตรวจค้นต่อบุคคลต้องสงสัยอย่างมีศิลปะ เหมาะสมกับเหตุการณ์ และควบคุมผู้ต้องสงสัยได้ตามความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

3. การตรวจตรายามวิกาล

 • ตรวจตราทั่วบริเวณครอบคลุมพื้นที่ด้วยความถี่ที่เหมาะสม ต่อการป้องกันการเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์สินและร่างกาย
 • ตรวจตราบริเวณสถานประกอบการ เพื่อป้องกันพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างลักลอบเล่นการพนัน และมั่วสุมยาเสพติด ฯลฯ
 • ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินในจุดเสี่ยง ให้อยู่ในสภาพปกติ ตามรายการที่แจ้ง

4. การควบคุมการนำทรัพย์สิน เข้า-ออก

 • ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก จากหน่วยงาน และทำการบันทึก