นโยบายบริษัทฯ

นโยบายบริษัทฯ

การบริการ

  • มุ่งเน้นการบริการ การจัดการ การตรงต่อเวลา
  • การให้บริการรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า

บุคคลากร

  • มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากร วิธีการจัดการ
  • การบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ของสังคม และทันต่อวิวัฒนาการของโลก

ศีลธรรม

  • มีคุณธรรม
  • มีจริยธรรม