บริการของเรา

การให้บริการของบริษัทฯ

การให้บริการของบริษัทรักษาความปลอดภัย ซี.ซี.พี.ฯ การให้บริการรักษาความปลอดภัยของบริษัท คือ การจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยไปรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม การบุกรุกจากบุคคลภายนอก และจากการเกิดอัคคีภัย รวมถึงการอำนวยการจราจรและการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เรามีมาตรฐาน 5 S (STANDARD) ในการบริหารจัดการ ดังนี้

 1. มาตรฐานบริษัทรักษาความปลอดภัย
  เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 10554600514 มีภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการให้บริการ รักษาความปลอดภัย เรามีความเป็นธรรมในการจ้างงาน พนักงาน รปภ.มีสวัสดิการ มีที่พักให้ มีประกันสังคม เงินเบิกล่วงหน้า และเงินพิเศษในช่วงเวลาสำคัญ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ทำให้พนักงานของบริษัท ซี.ซี.พี.ฯ รักในองค์กร และปฏิบัติหน้าที่ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และความพึงพอใจที่สุด
 2. มาตรฐานการให้บริการ
  เรามุ่งเน้นที่คุณภาพ รปภ. เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการตรวจสอบการทำงาน การประเมินผล ปรับปรุง และบริการ ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
 3. มาตรฐานบุคลากร
  เรามีมาตรฐานในการรับบุคลากรเข้าทำงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการตรวจสารเสพติด ตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ที่ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย หรือ ก่ออาชญากรรมใดๆมาก่อน และไม่รับบุคคลต่างด้าวมาเป็นพนักงาน รปภ.
 4. มาตรฐานการฝึกอบรม
  เรามีมาตรฐานการฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่เริ่มรับเข้าทำงาน และก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อให้สามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ และให้ได้ใช้ความสามารถตามที่ได้ฝึกฝนมา ให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของธุรกิจ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย
 5. มาตรฐานการตรวจสอบการทำงาน
  เรามีมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ รปภ.โดยมีสายตรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหัวหน้าสายตรวจ คอยตรวจตราควบคุมการทำงาน และรายงานผลการทำงานมายังส่วนกลาง เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการดำเนินการแก้ไข และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และยังประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

การคัดสรร บุคคลากร

มีการตรวจสอบประวัติกับกองทะเบียนประวัติฯ สนง.ตํารวจแห่งชาติ และต้องผ่านการตรวจหาสารเสพติด ผ่านทำการฝึกอบรมตามหัวข้อการฝึกอบรม ถ้าผ่านการ ฝึกอบรม รับชุดฟอร์มและทำประวัติ คัดเลือกเพื่อเข้าประจำจุดที่เหมาะสม ทำประวัติส่งลูกค้าและส่งประกันสังคม ตรวจสอบประวัติกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สนง.ตำรวจแห่งชาติ ระยะตรวจสอบ 1 เดือน

 

ลูกค้าของเรา

รายชื่อลูกค้าบริษัท ซี.ซี.พี.ซิเคียวริตี้การ์ด จำกัด

ลำดับ ชื่อลูกค้า สถานที่
1. บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด31/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2. บริษัท ซิงเฮ้าส์ จำกัด9/2 หมู่ที่ 13 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
    
3. บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด28/9 หมู่ที่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
    
4. หจก. เค.ยู.เอฟ.47 หมู่ที่ 7 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
    
5. บริษัท บางคล้าพัฒนา จำกัด (เครือ CPF )163/1 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
    
6. บริษัท พาณิชย์แพคเก็จ จำกัด์1 หมู่ที่ 16 ถนนอยู่วิทยา แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
7. บริษัท คอนแอนด์บิลด์ แมชชินเนอร์ จำกัดถนนฉลองกรุง แขวง ลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
    
8. นิติบุคคลหมูบ้านภัสสร 10เลขที่ 47/154 หมู่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี กรุงเทพมหานคร
    
9. บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)โครงการมายโฮมสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
10. บริษัท อุตสาหกรรมปั๊มน้ำบรูโน่ จำกัด28/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา