มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความประทับใจ

ต้อนรับและอํานวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อเพื่อสร้างความประทับใจ และเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร

1. การปฏิบัติหน้าที่ ประตูเข้า-ออก

 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อเพื่อสร้างความประทับใจ และเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร (ด้วยจิตสำนึกในการให้บริการ)
 • ควบคุมการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง
 • สอบถาม แลกบัตรบุคคล/ยานพาหนะ บันทึก (สอบถามติดต่อใคร เรื่องใด จากนั้นให้ประสานงานสอบถาม
 • ติดต่อสอบถามและขออนุญาตบุคคลที่แจ้งว่าจะมาติดต่อ จะอนุญาตให้เข้าไปติดต่อหรือไม่

2. การดูแลความเรียบร้อยทั่วไป

 • เฝ้าระวังภัยต่างๆอย่างรัดกุม
 • เข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ
 • สอบถามหรือตรวจค้นต่อบุคคลต้องสงสัยอย่างมีศิลปะ เหมาะสมกับเหตุการณ์ และควบคุมผู้ต้องสงสัยได้ตามความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

3. การตรวจตรายามวิกาล

 • ตรวจตราทั่วบริเวณครอบคลุมพื้นที่ด้วยความถี่ที่เหมาะสม ต่อการป้องกันการเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์สินและร่างกาย
 • ตรวจตราบริเวณสถานประกอบการ เพื่อป้องกันพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างลักลอบเล่นการพนัน และมั่วสุมยาเสพติด ฯลฯ
 • ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินในจุดเสี่ยง ให้อยู่ในสภาพปกติ ตามรายการที่แจ้ง

4. การควบคุมการนำทรัพย์สิน เข้า-ออก

 • ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก จากหน่วยงาน และทำการบันทึก

5. ตรวจสอบการแต่งกาย ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และอื่นๆ

 • การแต่งกายที่สะอาดและถูกต้องตามระเบียบบริษัทฯ
 • ดูแล ทำความสะอาดป้อมและบริเวณพื้นที่โดยรอบทุกวัน (จิตสำนึก ๕ ส.)
 • ช่วยดูแล บำรุงต้นไม้ ตามเวลาอันสมควร
 • ใช้กริยา วาจา ที่สุภาพอ่อนโยน
 • ตรวจตราระบบสาธารณูปโภค ปิด-เปิด เช่น น้ำ ไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ