การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

รปภ.ต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้ การทําความเคารพ กริยามารยาทในการให้บริการ

 

บุคคลากรต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. การทำความเคารพ กริยามารยาทในการให้บริการ
 2. การอำนวยความสะดวกด้านจราจร และกฎจราจรต่างๆ เบื้องต้น
 3. การตรวจค้นและวิธีสังเกตลักษณะบุคคล สภาพแวดล้อมพื้นที่ (น่าไว้วางใจหรือไม่น่าไว้วางใจ) และการเฝ้าระวังในจุดล่อแหลม
 4. วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
 5. การป้องกันตัว
 6. กฎ ระเบียบ จิตสำนึก การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
 7. ระเบียบบริษัทฯ(การบังคับบัญชา ข้อห้ามกระทำ ข้อควรกระทำ)
 8. **** ทุก 6 เดือน ประชุม รปภ.เพื่อ ฝึกทบทวน อบรม สุ่มตรวจสารเสพติด ที่บริษัทฯ

 

การฝึกอบรม รปภ. บริษัท

 1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ,ระเบียบวินัย , วิธีการรักษาความปลอดภัย
 2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานเหตุการณ์ , การใช้เครื่องมือสื่อสาร
 4. อบรมกฎหมายเบื้องต้น ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน
 5. อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา /ผู้ว่าจ้าง
 6. สร้างความเข้าใจในกฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย

 

การฝึก รปภ. ภาคปฏิบัติการ

 1. การตรวจค้นบุคคล /ยานพาหนะ และการจับกุมควบคุมตัวผู้กระทำความผิด
 2. การระงับเหตุ ,การดับเพลิงเบื้องต้น และการจัดการอำนวยการจราจร
 3. การควบคุมการเข้า-ออก การปั้มบัตร ตอกบัตรของพนักงานผู้ว่าจ้าง
 4. การใช้สัญญาณแจ้งเหตุทางโทรศัพท์,วิทยุสื่อสาร,นกหวีด,ระฆัง,ไซเรน
 5. การออกตรวจพื้นที่ ,การเฝ้าจุดต้องสงสัย,การรักษาสถานที่เกิดเหตุเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น
 6. การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น ,การพูดและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 7. การเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 8. การฝึกระเบียบวินัย การแสดงความเคารพ ,การฝึกระเบียบแถว
 9. การฝึกสังเกตการณ์ จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย

 

คุณสมบัติพนักงานที่ดี

 1. พนักงานแต่ละคนต้องมีความฝันที่ชัดเจนในตัวเอง ฝันอยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือกเข้ามา
 2. พนักงานต้องมีใจรักในสิ่งที่ทำ รักในอาชีพของตนเอง มีความตั้งใจจริงที่จะทำอาชีพของตนเอง
 3. มีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงานแต่ละวัน
 4. วางแผนการทำงาน
 5. ทำงานหนัก อดทน ทุ่มเท ขยัน
 6. เตรียมตัวเอง เตรียมงานตัวเองให้พร้อมก่อนทำงานร่วมกับผู้อื่น
 7. รับผิดชอบสูงต่อตนเอง และต่อทีม
 8. แข่งขันกับตนเอง
 9. ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
 10. ทำงาน 150% ของที่วางแผนไว้
 11. มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา รู้จักรักษาเวลา
 12. ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 13. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หาความรู้เพิ่มเติม
 14. เป็นคนน่ารัก ไม่หยิ่งไม่ถือตัว มีความเป็นกันเอง
 15. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
 16. เอาชนะใจตนเองโดยควบคุมอารมณ์ (Self Management)
 17. มีความมั่นใจในตนเอง
 18. เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
 19. ให้เกียรติ และรักษาสัญญากับตัวเองและผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
 20. กล้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
 21. มีความสม่ำเสมอในการหมั่นหาความรู้ ความเข้าใจในงาน ในธุรกิจขององค์กร
 22. มีความมุ่งมั่น (Commitment)
 23. รู้จักบริหารเวลา (Time Management)
 24. มีสมาธิในการทำงาน
 25. กำจัดจุดอ่อนตัวเอง และเรียนรู้จุดแข็งที่จะสร้างเสริมให้เด่นขึ้น
 26. เรียนรู้จากการเป็น “มืออาชีพ” กับมืออาชีพ หาความรู้จากผู้ที่เก่งกว่า เพื่อพัฒนาตนเอง
 27. หาประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กับเพื่อนร่วมวิชาชีพต่างองค์กร
 28. มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์
 29. มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ไม่ยึดติด
 30. กล้ายอมรับผิด จากการกระทำของตนเอง โดยไม่กล่าวโทษสถานการณ์ หรือบุคคลอื่น และนำเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน
 31. เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ
 32. ทำทุกบทบาทและหน้าที่ให้ดีที่สุด
 33. มีต้นแบบ หรือ Role Model เพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจ
 34. Trust ในตัวผู้นำและเพื่อนร่วมงาน
 35. มีการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ต่อเพื่อนร่วมงาน
 36. Life Long Learning
 37. พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ (Continuous Improvement)
 38. ยึดถือค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมขององค์กร
 39. ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergy)
 40. มีความภูมิใจในตัวเองและองค์กร