มุ่งเน้นการบริการ การจัดการ การตรงต่อเวลา

การให้บริการรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร วิธีการจัดการ

การบริหารอย่างต่อเนื่อง เพ่อความพึงพอใจของลูกค้า ของสังคม และทันต่อวิวัฒนาการของโลก

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร วิธีการจัดการ

การบริหารอย่างต่อเนื่อง เพ่อความพึงพอใจของลูกค้า ของสังคม และทันต่อวิวัฒนาการของโลก

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร วิธีการจัดการ

การบริหารอย่างต่อเนื่อง เพ่อความพึงพอใจของลูกค้า ของสังคม และทันต่อวิวัฒนาการของโลก

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร วิธีการจัดการ

การบริหารอย่างต่อเนื่อง เพ่อความพึงพอใจของลูกค้า ของสังคม และทันต่อวิวัฒนาการของโลก

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซีซีพี จำกัด

เปิดดําเนินธุรกิจบริษัทรักษาความปลอดภัยในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย และเชี่ยวชาญด้านการบริหารบุคลากร ทําให้มั่นใจในศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่จะพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของท่าน มรรยาทในด้านการบริการ การประชาสัมพันธ์ การแนะนําสําหรับผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน รวมถึงการตรวจค้นสิ่งของ บุคคล หรือยานพาหนะด้วยความสุภาพทั้งด้านวาจาและกริยาที่แสดงออก

นโยบายบริษัทรักษาความปลอดภัย

มุ่งเน้นการบริการ การจัดการ การตรงต่อเวลา การให้บริการรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่

ต้อนรับและอํานวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อเพื่อสร้างความประทับใจ และเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร

การคัดสรร บุคคลากร

มีการตรวจสอบประวัติกับกองทะเบียนประวัติฯ สนง.ตํารวจแห่งชาติ และต้องผ่านการตรวจหาสารเสพติด

การฝึกอบรม

รปภ.ต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้ การทําความเคารพ กริยามารยาทในการให้บริการ

รปภ.ต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้


1.การทําความเคารพ กริยามารยาทในการให้บริการ
2.การอํานวยความสะดวกด้านจราจร และกฎจราจรต่างๆ เบื้องต้น
3.การตรวจค้นและวิธีสังเกตลักษณะบุคคล สภาพแวดล้อมพื้นที่
4.วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
5.การป้องกันตัว กฎ ระเบียบ จิตสํานึก การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
6.ระเบียบบริษัทฯ(การบังคับบัญชา ข้อห้ามกระทํา ข้อควรกระทํา)

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทรักษาความปลอดภัยจะมีการต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อเพื่อสร้างความประทับใจ และเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร (ด้วยจิตสำนึกในการให้บริการ) ควบคุมการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง

ลูกค้าของเรา